Strona Studentów Ekonomii z Rybnika

Strona główna

Metody ocen projektów gospodarczych

Ćwiczenia

1. Proste metody oceny efektywności przedsięwzięć

1.1. Prosty okres zwrotu  

Okres zwrotu (OZ, PP) - okres w którym następuje zwrot pierwotnie zaangażowanych nakładów inwestycyjnych

 Zalety:

 •  ·        prostota

 • ·        podejście intuicyjne

 Wady

        nie rozpatruje strumieni pieniężnych występujących po okresie zwrotu nakładów inwestycyjnych

 Przykład 1.  

Okres (rok)

0

1

2

3

4

5

Projekt I (CF)

(10 000)

3 000

5 000

4 000

3 000

3 000

Wartość skumulowana CF

- 10 000

- 7 000

- 2 000

2 000

 

 

 OZ = 3 lata 6 mc (z uwzględnieniem okresu początkowego)

OZ = 2 lata 6 mc (bez uwzględnienia okresu początkowego)

 Graficzne wyznaczenie OZ

  

 

 

 

 

  Zadanie 1.

 Wyznacz okres zwrotu inwestycji, dla której charakterystyki strumieni pieniężnych podano w poniższej tabeli  

Okres (kwartał)

0kw

1 kw

2 kw

3 kw

4 kw

5 kw

6 kw

Projekt I (CF)

(50 000)

10 000

5 000

5 000

18 000

18 000

5 000

Wartość skumulowana CF

- 50 000

- 40 000

- 35 000

- 30 000

- 12 000

6 000

11 000

 18 000 zł/3 mc = 6 000 zł/mc

12 000 zł/ 6 000 zł/mc = 2 mc

OZ = 4 kw i 2 mc (bez okresu początkowego)

OZ = 5 kw 2 mc (z okresem początkowym)

 1.2. Księgowa (prosta) stopa zwrotu

 Księgowa stopa zwrotu (KSZ, ARR) – określa średni zysk realizowany z przedsięwzięcia w relacji do nakładów początkowych

 ·      Wyliczenie ARR w oparciu o kapitał początkowy

 ARRKP = (średni poziom zysku / nakłady początkowe) * 100 %

 ·        Wyliczenie SZ w oparciu o wartość księgową[1]

 ARRŚWK = [średni poziom zysku / średnia wartość księgowa] * 100 %

 Zalety:

 • ·        wskaźnik prosty w zastosowaniu

 • ·        intuicyjne podejście

Wady:

·        nie uwzględnia wartości pieniądza w czasie

Przykład 2

Okres (rok)

0

1

2

3

4

5

Projekt I (CF)

(10 000)

3 000

5 000

4 000

3 000

3 000

Amortyzacja[2]

 

(2 000)

(2 000)

(2 000)

(2 000)

(2 000)

Wartość księgowa WK

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Średnia WK

ŚWK = (10 000 + 8 000 + 6 000 + 4 000 + 2 000 + 0) / 6

ŚWK = 30 000 / 6 = 5 000.

Zysk

 

1 000

3 000

2 000

1 000

1 000

Zysk średni

ŚrZ = (1 000 + 3 000 + 2 000 + 1 000 + 1 000) / 5

ŚrZ = 8 000 / 5 = 1 600

 SZA = (1 600 / 10 000) * 100 % = 16 %

SZB = (1 600 / 5 000) * 100 % = 32 %

 Zadanie 2.

Oblicz stopy zwrotu z inwestycji w oparciu o koszt początkowy i wartość księgową dla projektu, którego charakterystykę zamieszczono w tabeli. 

Okres

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Projekt I (CF)

(50 000)

10 000

8 000

8 000

18 000

18 000

8 000

10 000

7 000

Amortyzacja[3]

 

(6250)

(6250)

(6250)

(6250)

(6250)

(6250)

(6250)

(6250)

Wartość księgowa

WK = 50 000 + 43 750 + 37 000 + 31 250 + 25 000 + 18 750 + 12 500 + 6 250 + 0

ŚWK = 225 000 / 9 = 25 000

Zysk

 

3750

1750

1750

11750

11750

1750

3750

750

Średni zysk

Z = 3 750 + 1 750 + 1 750 + 11 750 + 11 750 + 1 750 + 3 750 + 750 = 37 000

ŚrZ = 37 000/ 8 = 4625

 ARRKP = (4 625 / 50 000) * 100 % = 9,25 % 

ARRŚWK = (4 625 / 25 000) * 100 % = 18,5 %

 • [1] Z uwzględnieniem liniowej stawki amortyzacji

 • [2] Zakładamy całkowite zamortyzowanie początkowych nakładów inwestycyjnych w okresie 5 lat stąd stawka amortyzacji jest równa 20%.

 • [3] Założono całkowite zamortyzowanie nakładów początkowych w okresie 8 lat, stad liniowa stawka amortyzacji równa się 12,5%.

  2. Dyskontowe metody oceny efektywności przedsięwzięć

  2.1. Wartość pieniądza w czasie

   Wartość pieniądza w czasie – oznacza, iż przychody i koszty występujące we wcześniejszych okresach realizacji projektu są wartościowane wyżej od przychodów i kosztów w okresach późniejszych

   Współczynnik dyskonta (WD)

                   WD = 1 / (1 + i)t,

   

  Wartości SD dla wybranych stóp procentowych

  Wielkość  stopy proc.

  „i”

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  i = 5 %

  1

  0,9524

  0,9070

  0,8638

  0,8227

  0,7835

  0,7462

  0,7107

  0,6768

  i = 10 %

  1

  0,9091

  0,8264

  0,7513

  0,6830

  0,6209

  0,5645

  0,5133

  0,4565

  i = 15 %

  1

  0,8696

  0,7561

  0,6575

  0,5718

  0,4972

  0,4323

  0,3759

  0,3269

  I = 20 %

  1

  0,8333

  0,6944

  0,5787

  0,4823

  0,4019

  0,3349

  0,2791

  0,2326


  Wartości współczynnika dyskonta w zależności od wielkości stopy procentowej i 

   


   

  Przykład 3.

  Obliczenie skorygowanych strumieni pieniężnych, gdzie

  ·         zdyskontowany strumień pieniężny w okresie t = CFt * WDt.

  Okres (rok)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  Projekt I (CF)

  (10 000)

  3 000

  5 000

  4 000

  3 000

  3 000

  Współczynnik dyskonta WD dla i = 5 %

  1

  0,9524

  0,9070

  0,8638

  0,8227

  0,7835

  Wartość zdyskontowana

  - 10 000

  2857

  4535

  3455

  2468

  2351

   

   Zadanie 4.

  Oblicz zdyskontowane wartości przepływów pieniężnych dla powyższego projektu z uwzględnieniem stopy procentowej na poziomie 10% i 20%

   Dla i = 10%

  Okres (rok)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  Projekt I (CF)

  (10 000)

  3 000

  5 000

  4 000

  3 000

  3 000

  Współczynnik dyskonta WD dla i = 5 %

  1

  0,9091

  0,8264

  0,7513

  0,6830

  0,6209

  Wartość zdyskontowana

  - 10 000

  2727

  4132

  3005

  2049

  1863

   Dla i = 20%

  Okres (rok)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  Projekt I (CF)

  (10 000)

  3 000

  5 000

  4 000

  3 000

  3 000

  Współczynnik dyskonta WD dla i = 5 %

  1

  0,8333

  0,6944

  0,5787

  0,4823

  0,4019

  Wartość zdyskontowana

  - 10 000

  2500

  3472

  2315

  1447

  1206

   2.2. Wartość bieżąca projektu – NPV (Net Present Value)

   Wartość bieżąca projektu (NPV) - określa różnicę pomiędzy wartością zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych a kosztem początkowym projektu

   

                     n                NCFt

  NPV =  ∑     ---------                                                    (1)

                   t = 0    (1 + i)t

    

                     n             Dt                  n      I t

  NPV =  ∑     ---------       -  ∑ ----------                (2)

                   t = 0    (1 + i)t       t = 0 (1 + i)t

    

                     n             Dt                

  NPV =  ∑     ---------       - I                                            (3)

                   t = 0    (1 + i)t      

  (1)     – wzór ogólny

   (2)     – relacja uwzględniająca rozbicie strumienia przepływów zdyskontowanych NCF   na nakłady inwestycyjne (I t) oraz przepływy związane z bieżącym funkcjonowaniem (D t)

   (3)     – relacja uwzględniająca rozbicie strumienia zdyskontowanych przepływów NCF na nakłady inwestycyjne i przepływy związane z bieżącym funkcjonowaniem, gdy nakłady inwestycyjne ponoszone są wyłączenie w okresie początkowym

   Kryterium wyboru projektu gospodarczego – NPV >= 0

   Przykład 4.

  Obliczenie wskaźnika NPV  

  Okres

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Projekt I

  (50 000)

  10 000

  8 000

  8 000

  18 000

  18 000

  8 000

  10 000

  7 000

  WD i = 5%

  1

  0,9524

  0,9070

  0,8638

  0,8227

  0,7835

  0,7462

  0,7107

  0,6768

  NPV t

  - 50 000

  9 524

  7 256

  6 910

  14 809

  14 103

  5 970

  7 107

  4 738

  ∑ NPV

  - 50 000

  -40 476

  -33 220

  -26 310

  -11 501

  2 602

  8 572

  15 679

  20 416

  NPV

  20 416

   

  Okres zwrotu

  4 lata + 10 mc (bez uwzględnienia okresu początkowego)

  5 lat + 10 mc ( z uwzględnieniem okresu początkowego)

  14 103 / 12 mc = 1 175

  11 501 / 1 175 = 10 mc

   Zadanie 4.

  Oblicz wartość NPV i okres zwrotu dla projektu, którego charakterystykę zamieszczono poniżej, przyjmując za „i” - 10%, a następnie 20%. 

  Okres

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  Projekt I

  (50 000)

  10 000

  15 000

  20 000

  20 000

  10 000

  WD i = 10%

  1

  0,9091

  0,8264

  0,7513

  0,6830

  0,6209

  NPV t

  -50 000

  9 091

  12 396

  15 026

  13 660

  6 209

  ∑ NPV

  -50 000

  -40 909

  -28 513

  -13 487

  173

  6 382

  NPV

  6 382

   

  Okres zwrotu

  3 lata + 12 mc = 4 lata (bez uwzględnienia okresu początkowego)

  5 lat ( z uwzględnieniem okresu początkowego)

  13 660/12 mc = 1 138

  13 487/ 1 138 = 11,85 mc ~ 12 mc

  Okres

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  Projekt I

  (50 000)

  10 000

  15 000

  20 000

  20 000

  10 000

  WD i = 20%

  1

  0,8333

  0,6944

  0,5787

  0,4823

  0,4019

  NPV t

  -50 000

  8 333

  10 416

  11 574

  9 646

  4 019

  ∑ NPV

  -50 000

  -41 667

  -31 251

  -19 677

  -10 031

  -6 012

  NPV

  - 6 012

   

  Okres zwrotu

  Ponad 5 lub 6 lat w zależności od ujęcia

   2.3. Wewnętrzna stopa zwrotu – IRR (Internal Rate of Return)

  Stopa zwrotu przy której, koszt projektu jest równy dokładnie wartości bieżącej przyszłych strumieni pieniężnych  

                     n             Dt

         I =  ∑     ---------                                                            (1)

                   t = 0    (1 + IRR)t

   

                                                                     NPV0  

                                 IRR = i0 +  --------------------  * ( i1 –  i0 )

                                                         NPV0 – NPV1               

   Przykład 5.

  Obliczenie IRR na podstawie danych z zadania 4 (pkt. 2.2.).

  •  ·         i=  10%

  • ·         i=  20%

  • ·         NPV0 = 6382

  • ·         NPV1 = - 6012

          6382

  IRR = 10% + --------------------- * (20% - 10%),

                                 6382 – (- 6012)

                                    6382

  IRR = 10% + --------- * 10%

                                 12394     

   IRR = 10% + 0,5149 * 10%

  IRR = 15,15 %

   


  Graficzne wyznaczenie IRR

  Zadanie 5.

  Wyznacz wewnętrzną stopę zwrotu dla projektu, którego charakterystykę przedstawiono w tabeli. Uwaga ! Poszukiwana IRR mieści się w przedziale od 10% do 15%.

  Okres

  0

  1

  2

  3

  4

  Projekt I

  (10 000)

  2 000

  3 000

  5 000

  4 000

  WD i = 10%

  1

  0,9091

  0,8264

  0,7513

  0,6830

  NPV t(10%)

  -10000

  1818

  2479

  3757

  2732

  ∑ NPV(10%)

  -10000

  -8182

  -5703

  -1946

  786

  NPV(10%)

  786

   

  WD i = 15%

  1

  0,8696

  0,7561

  0,6575

  0,5718

  NPV t(15%)

  -10000

  1739

  2268

  3288

  2287

  ∑ NPV(15%)

  -10000

  -8261

  -5993

  -2705

  -418

  NPV(15%)

  - 418

   

                   IRR = 10% + [ 786 / (786 + 418) ] * (15% - 10%)

                  IRR = 10% + [ 786 / 1204 ] * 5%

                  IRR = 10% + 0,6520 * 5%

                  IRR = 12,26 %

   2.4. Indeks zyskowności i wskaźnik wartości zaktualizowanej netto NPVR

   Indeks zyskowności (IZ) – relacja skumulowanej wartości bieżącej projektu do jego kosztów początkowych. Odpowiada na pytanie „ile uzyskujemy z zaangażowania jednej złotówki w projekcie ?”

                     n                                     n

               ∑  D/ (1 + i)t       ∑  NPV+t

   t = 0                 t = 0

  I                       IZ =  ------------- --------------  =      -------------------

            I                       I

    Wskaźnik wartości bieżącej projektuNPVR (Net Present Value Ratio) – mierzy  relację pomiędzy niezbędnym nakładem kapitałowym projektu a uzyskaną wartością bieżącą projektu. 

              NPVR = NPV /  PVI 

                                      NPV

  NPVR  =    ------------------                                                  

                           n       I t

                     ∑   --------

         t = 0  (1 + i)t

   Przykład 6.

  Obliczenie IZ oraz EPVR na podstawie projektu z przykładu 4. 

  Okres

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Projekt I

  (50 000)

  10 000

  8 000

  8 000

  18 000

  18 000

  8 000

  10 000

  7 000

  WD i = 5%

  1

  0,9524

  0,9070

  0,8638

  0,8227

  0,7835

  0,7462

  0,7107

  0,6768

  NPV t

  - 50 000

  9 524

  7 256

  6 910

  14 809

  14 103

  5 970

  7 107

  4 738

  ∑ NPV

  - 50 000

  -40 476

  -33 220

  -26 310

  -11 501

  2 602

  8 572

  15 679

  20 416

  NPV t

  20 416

   

  NPV+ t = 9 524 + 7 256 + 6 910 + 14 809 + 14 103 + 5 970 + 7 107 + 4 738 = 70 417

  I = 50 000

  IZ = NPV+ t / I = 70 417 / 50 000

  IZ = 1,41

  NPVR

  NPVR = NPV / I = 20 416 / 50 000

  NPVR = 0,41

   Zadanie 6.

  Oblicz wartości IZ oraz NPVR dla projektu z zadania nr 5 przy zachowaniu stopy procentowej 10% i 15%

   Dla i = 10%

  Okres

  0

  1

  2

  3

  4

  Projekt I

  (10 000)

  2 000

  3 000

  5 000

  4 000

  WD i = 10%

  1

  0,9091

  0,8264

  0,7513

  0,6830

  NPV t(10%)

  -10000

  1818

  2479

  3757

  2732

  ∑ NPV(10%)

  -10000

  -8182

  -5703

  -1946

  786

  NPV(10%)

  786

   

  IZ

  NPV+ t = 1 818 + 2 479 + 3 757 + 2 732 = 10 786

  I = 10 000

  IZ = NPV+ t / I = 10 786 / 10 000

  IZ = 1,08

  NPVR

  NPVR = NPV / I = 786 / 10 000

  NPVR = 0,08

   Dla i = 15%

  Okres

  0

  1

  2

  3

  4

  Projekt I

  (10 000)

  2 000

  3 000

  5 000

  4 000

  WD i = 15%

  1

  0,8696

  0,7561

  0,6575

  0,5718

  NPV t(15%)

  -10000

  1739

  2268

  3288

  2287

  ∑ NPV(15%)

  -10000

  -8261

  -5993

  -2705

  -418

  NPV(15%)

  - 418

   

  NPV+ t = 1 739 + 2 268 + 3 288 + 2 287 = 9 582

  I = 10 000

  IZ = NPV+ t / I = 9 582 / 10 000

  IZ = 0,96

  NPVR

  NPVR = NPV / I = - 418 / 10 000

  NPVR = - 0,04

    3. Wybór projektów

  3.1. Rodzaje projektów  

  Projekty niezależne

  Projekty, dla których przyjęcie jednego (lub kilku) nie wyklucza przyjęcia pozostałych (np. budowa nowej linii technologicznej, modernizacja budynku, reorganizacja zatrudnienia)

  NPV(a) + BPV(b)

   

  = NPV (c)

  Projekty wzajemnie wykluczające się

  Przyjęcie jednego projektu wyklucza przyjęcie innego (pozostałych) – np. budowa autostrady z betonu a budowa autostrady z masy bitumicznej

  NPV (a) + NPV(b)

   

  = albo NPV (a)

  = albo NPV (b)

  Projekty współzależne

  Mieszczą się pomiędzy kategorią projektów niezależnych i wzajemnie wykluczających się np. wprowadzenie nowego produktu, reorganizacja działu dystrybucji i  sprzedaży

  NPV (a) + NPV(b)

   

  > NPV (c) – synergia

  < NPV – osłabienie

   3.2. Wybór projektów niezależnych  

  Kryteria wyboru

  Sytuacje

  ·         Okres zwrotu – minimalizacja

  ·         Stopa zwrotu – maksymalizacja

  ·         NPV >= 0

  ·         IŻ >= 1

  ·         ENPV – dodatnie 

  ·         przyjąć projekt A i odrzucić projekt B

  ·         odrzucić projekt A i przyjąć projekt B

  ·         przyjąć oba projekty

  ·         odrzucić oba projekty

   3.3. Wybór dla projektów wzajemnie wykluczających się  

  Kryteria wyboru

  Sytuacje

  ·         Okres zwrotu – minimalizacja

  ·         Stopa zwrotu – maksymalizacja

  ·         NPV >= 0

  ·         IRR – maksymalizacja

  ·         IŻ >= 1

  ·         ENPV – maksymalizacja

  ·         przyjąć projekt A i odrzucić projekt B

  ·         odrzucić projekt A i przyjąć projekt B

  ·         odrzucić oba projekty

   

  Przykład 7.

  Przedstawić projekt rekomendowany spośród niżej wymienionych 

  Okres

  0

  1

  2

  3

  4

  Projekt I

  (10 000)

  3000

  5000

  5000

  4000

  Projekt II

  (8 000)

  1000

  2000

  4000

  6000

  WD i = 15%

  1

  0,8696

  0,7561

  0,6575

  0,5718

  NPV(I) t

  -10000

  2609

  3781

  3288

  2287

  ∑ NPV(I)

  -10000

  -7391

  -3611

  -323

  1964

  Okres zwrotu[1]

  OZ(I) = 4 lata + 2 mc

  2 287/12 mc = 191

  323/191 = 1,7 mc ~ 2 mc

  Stopa zwrotu[2]

  Średni poziom zysków = (2609 + 3781 + 3288 + 2287) / 4 = 2991

  SZ(I) = 2991/10 000 = 29,91%

  NPV(I)

  NPV = 1964

   

  IRR(I)

  23,92 %

   

  IŻ(I)

  NPV+ t = 2609 + 3781 + 3288 + 2287= 11 964

  I = 10 000

  IZ = NPV+ t / I = 11 964 / 10 000

  IZ = 1,20

   

  NPVR(I)

  NPVR = NPV / I = 1964 / 10 000

  NPVR = 0,20

   

  NPV(II) t

  -8000

  870

  1512

  2630

  3431

  ∑ NPV(II)

  -8000

  -7130

  -5618

  -2988

  443

  Okres zwrotu[3]

  OZ(II) = 4 lata + 10 mc

  3 431/12 mc = 286

  2988 /286 = 10,4 mc ~ 10 mc

  Stopa zwrotu[4]

  Średni poziom zysków = (870 + 1512 + 2630 + 3431) / 4 = 2111

  SZ(II) = 2111/ 8 000 = 26,38 %

  NPV(II)

  NPV = 443

   

  IRR(II)

  17,07%

   

  IŻ(II)

  NPV+ t = 870 + 1512 + 2630 + 3431 = 8 443

  I = 8 000

  IZ = NPV+ t / I = 8 443 / 8 000

  IZ = 1,06

   

  NPVR(II)

  NPVR = NPV / I = 443 / 8 000

  NPVR = 0,06

   

               

  Dane zbiorcze

  Projekt I

  Projekt II

  Rekomendacje dla projektów niezależnych

  Rekomendacje dla projektów wzajemnie wykluczających się

  ·         OZ = 4 lata, 2 mc

  ·         OZ = 4 lata, 10 mc

  I + II

  I

  ·         SZ = 29,91 %

  ·         SZ = 26,38 %

  I + II

  I

  ·         NPV = 1964

  ·         NPV = 443

  I + II

  I

  ·         IRR = 23,92%

  ·         IRR = 17,07%

  I + II

  I

  ·         IZ = 1,20

  ·         IZ = 1,06

  I + II

  I

  ·         ENPR = 0,20

  ·         NPVR = 0,06

  I + II

  I

   Przykład 8.

  Przedstawić projekt rekomendowany spośród niżej wymienionych przy założeniu iż mamy do czynienia z sytuacją projektów wzajemnie wykluczających się. 

  Okres

  0

  1

  2

  3

  4

  Projekt I

  (10 000)

  3000

  5000

  5000

  4000

  Projekt II

  (7 000)

  3000

  3000

  3000

  2700

  WD i = 15%

  1

  0,8696

  0,7561

  0,6575

  0,5718

  NPV(I) t

  -10000

  2609

  3781

  3288

  2287

  ∑ NPV(I)

  -10000

  -7391

  -3611

  -323

  1964

  Okres zwrotu[5]

  OZ(I) = 4 lata + 2 mc

  2 287/12 mc = 191

  323/191 = 1,7 mc ~ 2 mc

  Stopa zwrotu[6]

  Średni poziom zysków = (2609 + 3781 + 3288 + 2287) / 4 = 2991

  SZ(I) = 2991/10 000 = 29,91%

  NPV(I)

  NPV = 1964

   

  IRR(I)

  23,92 %

   

  IŻ(I)

  NPV+ t = 2609 + 3781 + 3288 + 2287= 11 964

  I = 10 000

  IZ = NPV+ t / I = 11 964 / 10 000

  IZ = 1,20

   

  NPVR(I)

  NPVR = NPV / I = 1964 / 10 000

  NPVR = 0,20

   

  NPV(II) t

  -7000

  2609

  2268

  1973

  1544

  ∑ NPV(II)

  -7000

  -4391

  -2123

  -150

  1393

  Okres zwrotu[7]

  OZ(II) = 4 lata + 1 mc

  1 544/12 mc = 129

  150 / 129 = 1,16 mc ~ 1 mc

  Stopa zwrotu[8]

  Średni poziom zysków = (2609 + 2268 + 1973 + 1544) / 4 = 2098

  SZ(II) = 2141/ 7 000 = 29,98 %

  NPV(II)

  NPV = 1393

   

  IRR(II)

  24,69%

   

  IŻ(II)

  NPV+ t = 2609 + 2268 + 1973 + 1544= 8 393

  I = 7 000

  IZ = NPV+ t / I = 8 393 / 7 000

  IZ = 1,20

   

  NPVR(II)

  NPVR = NPV / I = 1544 / 7 000

  NPVR = 0,20

   

               

   Dane zbiorcze

  Projekt I

  Projekt II

  Rekomendacje dla projektów wzajemnie wykluczających się

  ·         OZ = 4 lata, 2 mc

  ·         OZ = 4 lata, 1 mc

  II

  ·         SZ = 29,91 %

  ·         SZ = 29,98 %

  II

  ·         NPV = 1964

  ·         NPV = 1393

  I

  ·         IRR = 23,92%

  ·         IRR = 24,69%

  II

  ·         IZ = 1,20

  ·         IZ = 1,20

  ?

  ·         ENPR = 0,20

  ·         NPVR = 0,20

  ?

   Rozwiązanie 1. Wyznaczenie profili NPV

   Profil NPV – to graficzne przedstawienie wrażliwości wartości bieżącej netto projektu na wielkość stopy dyskontowej użytej do obliczeń. Preferowane są projekty dla których wrażliwość to jest mniejsza, tzn. ich charakterystyki przy wysokich poziomach stopy dyskonta przynoszą mniejszą stratę. 

  Stopa procentowa „i”

  Projekt I

  Projekt II

  0%

  7000

  4700

  5%

  5002

  3391

  10%

  3348

  2305

  15%

  1964

  1393

  20%

  795

  621

  25%

  -202

  -38

  30%

  -1057

  -606

  35%

  -1798

  -1099

  40%

  -2443

  -1530

  45%

  -3008

  -1909

  50%

  -3506

  -2244

   Rozwiązanie 2. Wskazania indeksu zyskowności 

   W przypadku gdy mamy do czynienia z różną skalą inwestycji początkowych (projekt I 10 000, projekt II 7000) zakłada się iż wybrany zostaje projekt II, zaś pozostałe środki wolne (3000) inwestuje się np. w obligacje oprocentowane przy stopie przyjętej do dyskontowania – w tym przypadku jest to 15%. Stopa, przy której dokonuje się dyskontowania jest stopą odzwierciedlającą najlepszą z możliwych alternatywę alokowania środków, gdyby nie doszło do realizacji projektów, co odpowiada wartości 1,0 dla indeksu zyskowności.

  IZ =  (7000/10 000) * 1,2 + (3000/ 10 000) * 1,0

  IZ =  0,7 * 1,2 + 0,3 * 1,0

  IZ =  0,84 + 0,30

  IZ =  1,14

                  Otrzymana wartość IZ wskazuje, iż podjęcie decyzji o realizacji projektu II i równoczesne alokowanie pozostałych środków w papiery wartościowe o oprocentowaniu 15% cechuje efektywność na poziomie 1,14 – każda wydatkowana w ten sposób złotówka przyniesie dodatkowo 14 gr. zysku. Przyrównując IZ dla pierwszego z projektów = 1,20 – jako rekomendowany należy wskazać projekt I.

  Zadanie 8.

  Na podstawie danych zawartych w tabeli wskazać projekt cechujący się największą efektywnością. 

  Okres

  0

  1

  2

  3

  4

  Projekt A

  (10 000)

  3000

  5000

  4000

  3000

  Projekt B

  (6500)

  2500

  2500

  2500

  2500

  WD i = 15%

  1

  0,8696

  0,7561

  0,6575

  0,5718

  NPV(I) t

  -10000

  2608

  3781

  2630

  1715

  ∑ NPV(I)

  -10000

  -7391

  -3611

  -981

  735

  Okres zwrotu[9]

  OZ(I) = 4 lata + 7 mc

  1 715/12 mc = 143

  981/143 = 6,8 mc ~ 7 mc

  Stopa zwrotu[10]

  Średni poziom zysków = (2609 + 3780 + 2630 + 1715) / 4 = 2684

  SZ(I) = 2684/10 000 = 26,84%

  NPV(I)

  NPV = 735

   

  IRR(I)

  18,59 %

   

  IŻ(I)

  NPV+ t = 2609 + 3780 + 2630 + 1715 = 10 735

  I = 10 000

  IZ = NPV+ t / I = 10 735 / 10 000

  IZ = 1,07

   

  NPVR(I)

  NPVR = NPV / I = 735 / 10 000

  NPVR = 0,07

   

               

   

  NPV(II) t

  -6500

  2174

  1890

  1644

  1430

  ∑ NPV(II)

  -6500

  -4326

  -2436

  -792

  638

  Okres zwrotu[11]

  OZ(II) = 4 lata + 7 mc

  1 430/12 mc = 119

  792/119 = 6,65 mc ~ 7 mc

  Stopa zwrotu[12]

  Średni poziom zysków = (2174 + 1890 + 1644 + 1430) / 4 = 1784

  SZ(II) = 1784/ 6 500 = 27,45%

  NPV(I)

  NPV = 638

   

  IRR(I)

  19,77 %

   

  IŻ(I)

  NPV+ t = 2174 + 1890 + 1644 + 1430 = 7 138

  I = 6 500

  IZ = NPV+ t / I = 7 138 / 6 500

  IZ = 1,10

   

  NPVR(I)

  NPVR = NPV / I = 638 / 6 500

  NPVR = 0,10

   

               

   Dane zbiorcze

  Projekt I

  Projekt II

  Rekomendacje dla projektów wzajemnie wykluczających się

  ·         OZ = 4 lata, 7 mc

  ·         OZ = 4 lata, 7 mc

  ?

  ·         SZ = 26,84 %

  ·         SZ = 27,45 %

  II

  ·         NPV = 735

  ·         NPV = 638

  I

  ·         IRR = 18,59%

  ·         IRR = 19,77%

  II

  ·         IZ = 1,07

  ·         IZ = 1,10

  II

  ·         ENPR = 0,07

  ·         NPVR = 0,10

  II

   Rozwiązanie 1. Wyznaczenie profili NPV  

  Stopa procentowa „i”

  Projekt I

  Projekt II

  0%

  5000

  3500

  5%

  3316

  2365

  10%

  1914

  1425

  15%

  735

  638

  20%

  -266

  -28

  25%

  -1123

  -596

  30%

  -1863

  -1084

  35%

  -2505

  -1508

  40%

  -3067

  -1877

  45%

  -3562

  -2201

  50%

  -4000

  -2488

   

   

   

   

   

   

   Rozwiązanie 2. Wskazania IZ

   IZ = (6500/10000)*1,1 + (3500/10000) * 1,0

  IZ = 0,65 * 1,1 + 0,35 * 1,0

  IZ = 0,715 + 0,35

  IZ = 1,065

  • [1] Z uwzględnieniem okresu początkowego

  • [2] W oparciu o wartość początkową nakładów kapitałowych

  • [3] Z uwzględnieniem okresu początkowego

  • [4] W oparciu o wartość początkową nakładów kapitałowych

  • [5] Z uwzględnieniem okresu początkowego

  • [6] W oparciu o wartość początkową nakładów kapitałowych

  • [7] Z uwzględnieniem okresu początkowego

  • [8] W oparciu o wartość początkową nakładów kapitałowych

  • [9] Z uwzględnieniem okresu początkowego

  • [10] W oparciu o wartość początkową nakładów kapitałowych

  • [11] Z uwzględnieniem okresu początkowego

  • [12] W oparciu o wartość początkową nakładów kapitałowych

   4. Dobór strumieni pieniężnych

   Dobór właściwych strumieni pieniężnych w ocenie finansowej projektu może być prowadzony w oparciu o fazy realizacji projektu. W wymiarze tym wyróżnia się:

   ·         Fazę inwestycji / modernizacji, której odpowiadają: 

  • ·         Koszty zakupu (maszyn, urządzeń, nieruchomości, patentów )

  • ·         Koszty alternatywy (w przypadku przeniesienia urządzenia/ instalacji z innego zastosowania = koszt utraconych korzyści)

  • ·         Koszy instalacji

  ·         Faza bieżącej działalności  

  • ·         Zmiany kapitału obrotowego – wynikają ze zwiększenie (zmniejszenia) zapotrzebowania na czynniki produkcji

  • ·         Amortyzacja – uwzględnia rozpisane w czasie koszty związane z wydatkami kapitałowymi. Z punktu widzenia finansów firmy amortyzacja zmniejsza wysokość zysku przed opodatkowaniem, lecz nie wiąże się z wydatkowaniem gotówki 

  • ·         Wartość likwidacyjna – wartość składników majątku trwałego w momencie zaprzestanie działalności wynikającej z określonego przedsięwzięcia  

  • ·         Przychody netto – przychody ze sprzedaży produktów / usług po potrąceniu podatku VAT  

  • ·         Oszczędności kosztów – powstałe na skutek zastosowania nowej technologii, usprawnienia, modernizacji, reorganizacji 

  • ·         Koszty bieżące – związane z bieżącym prowadzeniem działalności (robocizna, energia, konserwacje, przeglądy)

   Przykład 9.

  Dokonaj analizy przepływów finansowych dla poniższego projektu, a następnie oblicz wartość zaktualizowaną netto projektu NPV. 

   

  Okres

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  Nakłady inwestycyjne i odtworzenia

  -7000

  -13000

   

   

   

  -1000

   

   

   

  2

  Przychody / oszczędności kosztów

   

   

  7000

  8000

  10000

  12000

  10000

  8000

  3000

  3

  Koszty bieżące

   

   

  -500

  -550

  -600

  -650

  -600

  -550

  -200

  4

  Kapitał obrotowy i jego zmiany

   

  -1000

  -500

  -500

  -500

  -500

  500

  500

  2000

  5

  Koszty alternatywne

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6

  Amortyzacja (10% liniowa)

   

   

  2000

  2000

  2000

  2000

  2000

  2000

  2000

  7

  Wartość likwidacyjna

   

   

   

   

   

   

   

   

  7000

  8

  Zysk/strata  brutto z działalności

   

  -1000

  4000

  4950

  6900

  7850

  7900

  5950

  9800

  10

  Podatek 20%

   

  0

  800

  990

  1380

  1570

  1580

  1190

  1960

  11

  Zysk/strata netto

   

  -1000

  3200

  3960

  5520

  6280

  6320

  4760

  7840

  12

  Amortyzacja

   

   

  2000

  2000

  2000

  2000

  2000

  2000

  2000

  13

  Przepływy pieniężne netto NCF

  -7000

  -14000

  5200

  5960

  7520

  8280

  8320

  6760

  9840

  14

  WD i = 15%

  1

  0,87

  0,76

  0,66

  0,57

  0,5

  0,43

  0,38

  0,33

  15

  NPV (t)

  -7000

  -12180

  3952

  3934

  4286

  4140

  3578

  2569

  3247

   

  ∑ NPV

  -7000

  -19180

  -15228

  -11294

  -7008

  -2868

  710

  3278

  6526

   Zadanie 9.

  Zaplanuj strumienie finansowe dla następującego projektu:

  ·         Nakłady kapitałowe ponoszone w okresie początkowym (5000)

  ·         Nakłady kapitałowe ponoszone w 1-szym okresie (25000)

  ·         Kosz otworzenie – modernizacji (1000) występuje w 5 i 6 okresie

  ·         Amortyzacja liniowa 10% liczona od wartości nakładów kapitałowych począwszy od drugiego okresu,

  ·         W obliczeniach uwzględnić pozostałą wartość likwidacyjną

  ·         Koszty bieżącej działalności 1000 począwszy od okresu 2

  ·         Kapitał obrotowy i jego zmiany:

  • ·         2000 wkład w 2 okresie

  • ·         wzrost zapotrzebowania o 750 w okresie 3-5

  • ·         odzyskanie całego zaangażowanego kapitału obrotowego w 8 okresie

  ·         przychody w wysokości 16 000 począwszy od okresu 2

  ·         koszt alternatywny 1000 począwszy od okresu 2

  Następnie oblicz wartość NPV  

   

  Okres

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  Nakłady inwestycyjne i odtworzenia

  -5000

  -25000

   

   

   

  -1000

  -1000

   

   

  2

  Przychody / oszczędności kosztów

   

   

  16000

  16000

  16000

  16000

  16000

  16000

  16000

  3

  Koszty bieżące

   

   

  -1000

  -1000

  -1000

  -1000

  -1000

  -1000

  -1000

  4

  Kapitał obrotowy i jego zmiany

   

   

  -2000

  -750

  -750

  -750

  0

  0

  5000

  5

  Koszty alternatywne

   

   

  -1000

  -1000

  -1000

  -1000

  -1000

  -1000

  -1000

  6

  Amortyzacja (10% liniowa)

   

   

  3000

  3000

  3000

  3000

  3000

  3000

  3000

  7

  Wartość likwidacyjna

   

   

   

   

   

   

   

   

  11000

  8

  Zysk/strata  brutto z działalności

   

  0

  9000

  10250

  10250

  10250

  11000

  11000

  27000

  10

  Podatek 28%

   

  0

  1800

  2050

  2050

  2050

  2200

  2200

  5400

  11

  Zysk / strata netto

   

  0

  7200

  8200

  8200

  8200

  8800

  8800

  21600

  12

  Amortyzacja

   

   

  3000

  3000

  3000

  3000

  3000

  3000

  3000

  13

  Przepływy pieniężne netto NCF

  -5000

  -25000

  10200

  11200

  11200

  11200

  11800

  11800

  24600

  14

  WD i = 15%

  1

  0,87

  0,76

  0,66

  0,57

  0,5

  0,43

  0,38

  0,33

  15

  NPV(t)

  -5000

  -21739

  7752

  7392

  6384

  5600

  5074

  4484

  8118

  16

  ∑ NPV

  -5000

  -26739

  -18987

  -11595

  -5211

  389

  5463

  9947

  18065

    5. Analiza progu rentowności

   Analiza progu rentowności (break-event point) - analiza punku wyrównania, w którym realizowane przychody ze sprzedaży pokrywają ponoszone koszty.

  • ·         firma nie osiąga  zysku, ale i nie ponosi straty,

  • ·         analiza opiera się na podziale kosztów: na stałe i zmienne

  • ·         analiza nie uwzględnia wartości pieniądza w czasie

  Próg rentowności w wyrażeniu ilościowym

                                           Ks

                  BEP = -------------------

                                        C – kz 

  Gdzie:

  Ks – koszty stałe

                  C – cena jednostkowa sprzedaży

                  kz – jednostkowe koszty zmienne

   Próg rentowności w wyrażeniu wartościowym

                                            Ks

                  BEP’ = ---------------- x C  = BEP x C

                                       C – kz

   Próg rentowności jako stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych

                                                   Ks                           BEP

                  BEP’’ = ------------------- x 100 = ----------x 100

                                      Pm  (C – kz)                      Pm 

   Gdzie :

  Pm  - maksymalna możliwość produkcyjna firmy

   Ustalenie wielkości przewidywanego zysku

  ·         przy pełnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych  - zysk wyniesie :

                  Z = Pm. * C – (Ks + Pm. * kz)

   Określenie wskaźnika bezpieczeństwa

                                  Pm.  - BEP

                  Wb. =  ----------------

                                      Pm.

   ·         większa wartość Wb (ok. 1) oznacza, że firma może przetrwać większy spadek popytu. Np. Wb = 0,5 oznacza, że nawet spadek popytu o 50 % nie spowoduje straty.

   

   

   

   


   

                                                                                                                                      

                                                                                                        BEP                                                       Pm 

  2.2. Próg rentowności i analiza wrażliwości

  ·         podstawa do opracowania optymistycznego i pesymistycznego wariantu zmian warunków działania firmy.

  ·         Obejmuje :

  • ·         badanie zmian ceny i kosztów zmiennych

  • ·         badanie granicznego poziomu poszczególnych czynników

   Graniczny poziom jednostkowej ceny sprzedaży :

                                    kz * Px. + Ks                                       gdzie :

  c min  = --------------------                                       c min  - graniczny poziom

                               Px.                                                    jednostkowej

                                                                                                           ceny sprzedaży;

                                                                                                                Px  -    zakładana wielkość sprzedaży 

  Graniczny poziom jednostkowej kosztów jednostkowych :

                                       c * Px. -  Ks                                      gdzie :

  kz max  = --------------------                                     kzmin  - graniczny poziom Px  jednostkowych kosztów   zmiennych

  Margines bezpieczeństwa przedsięwzięcia z uwagi na jednostkową cenę

                                 c - c min 

                  Mc = -------------- * 100 %                                 

                                    c

  Margines bezpieczeństwa przedsięwzięcia z uwagi na jednostkowe koszty zmienne

   

                           kz max - kz

                  Mk = -------------- * 100 %                                 

                                     kz

  ·         wskaźniki te pozwalają ustalić możliwą maksymalną zmianę poszczególnych czynników dopuszczalną z punktu widzenia danego przedsięwzięcia

  Zadanie 10.

  Przeprowadzić analizę progu rentowności wraz z analizą wrażliwości dla przedsięwzięcia cechującego się następującymi charakterystykami kosztów i przychodów z działalności bieżącej

  Kategoria

  Wartość

  Jednostkowy kosz zmienny (kz)

  6,42 zł / wyrób

  Koszt stały (Ks)

  9000 zł / mc

  Cena jednostkowa (c)

  13,42 zł / wyrób

  Prognoza sprzedaży (Px)

  3000 wyrobów / mc

  Maksymalne możliwości produkcyjne (Pm)

  3500 wyrobów / mc

  ·         Próg rentowności

                                                      Ks                 9000

  Ilościowy   –            BEP =  ---------- =   ------------------- = 1286 wyrobów / mc

                                                   c – kz        13,42 – 6,42

                                                                 

  wartościowy -          BEP’ = BEP * c = 1286 * 13,42 = 17254,1  zł / mc

   jako stopień                                                        BEP

  zaspokojenia        BEP’’ =  ---------------- * 100 % = (1286/3000) * 100 % = 43 %

  prognozowanego                                                Px

  popytu

   ·         próg rentowności dla danego przedsięwzięcia jest niski i zostanie osiągnięty przy zaspokojeniu ok. 43 % prognozowanego popytu.

   Wielkość przewidywanego         Z = Px * c – ( Ks + Px * kz )

  zysku                                                                    Z = 3000 * 13,42 – (9000 + 3000 * 6,42)

                                                                                 Z = 12 000  zł / mc

   Wskaźnik                                        Px  - BEP       3000 - 1286

  bezpieczeństwa     Wb =   ------------ =    ----------------- = 0,57

                                                                        Px                        3000

   ·         nawet przy ok. 50 % spadku prognozowanego popytu firma nie poniesie strat.

        Analiza wrażliwości

   Graniczny poziom                                  kz * Px + Ks       6,42 * 3000 + 9000              

  jednostkowej ceny   cmin = ------------------- = --------------------------- = 9,42 zł

  sprzedaży                                                            Px                                           3000

   

  graniczny poziom                                                c * Px  -  Ks     13,42 * 3000 - 9000

  jednostkowych                    kzmax = ---------------- = -------------------------- = 10,42 zł

  kosztów zmiennych                                           Px                                               3000

   

  margines bezpieczeństwa c - cmin                            13,42 – 9,42

  za względu na                      Mc = ----------- * 100 % = ----------------- * 100 % = 30 %

  cenę                                                                          c                                         13, 42

   

  margines bezpieczeństwa       kzmax – kz                10,42 – 6,42

  ze względu na                      Mk = ------------ * 100 % = ---------------- * 100 % = 62 %

  koszty jednostkowe                              kz                                             6,42

   

Materiały
Metody ocen projektów gospodarczych